گروه توسعه هنر ایران


هنر، یکی از بارزترین جلوه های اسرارآمیز فرهنگ و تمدن انسانی است که همواره بر حیات انسانی سایه افکنده است. هرجــا کاوش های تاریخ تمدن و باستان شناسی،  نشانی از تمدن و فرهنگ بشری و تجلی آن کشف می‌کند، در هر سرزمینی که تمدنی به عرصه ظهور می‌رسد، آثار و مظاهر گوناگون هنری، اعجاب پژوهشگران تاریخ تمدن و هنر را برانگیخته است و رموز ناپیدای آن، حکیمان را به اندیشه و تامل فرو برده است. یک محقق تاریخ هنر، با مطالعه آثار هنری و جلوه های آن، سیمای روشنی از تمدن و فرهنگ بشری در سرزمینهای پیشین به نمایش می‌گذارد. هنر، از اسرار آفرینش و حیات فرهنگی انسان است که اندیشمندان علوم انسانی را به پژوهش بیشتر فرا می‌خواند. 

مطالعه بیشتر

فعالیت های شرکت

توسعه هنر است

هنر توسعه است

رسانه توسعه هنر

سایر اخبار
مشاهده بیشتر
مشاهده بیشتر